Chuyên mục: Tin mới

Không khí nén thất bại

Một nhà sản xuất phụ tùng ô tô đã có một cuộc kiểm toán được thực hiện trên hệ thống khí nén của họ. Kiểm toán viên đã đặt bộ ghi dữ liệu trên hệ thống …